من دکتر هستم
جامعه پزشکان
فهرست پزشکان
   
مراکز درمانی
فهرست پزشکان
      از      
نام: مجید
شماره نظام پزشکی: ---
تخصص: غدد - تیروئید
تلفن: ---
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: ---
نام: نیاز
شماره نظام پزشکی: ---
تخصص: ---
تلفن: ---
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: ---
نام: جعفر
شماره نظام پزشکی: 22222222222
تخصص: دندانپزشکی - ارتو دنسی
تلفن: 3333333
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: ---
نام: یازی
شماره نظام پزشکی: 22222222222
تخصص: غدد - تیروئید
تلفن: 777777
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: یییییییییییی ییییییییییییییییی
نام: رضا
شماره نظام پزشکی: 545555
تخصص: ---
تلفن: 6666
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: خیابان یکم کوچه دوم
نام: علی ولی
شماره نظام پزشکی: 22222222222
تخصص: غدد
تلفن: 777777
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: خیابان یکم کوچه دوم
نام: امیر امیری
شماره نظام پزشکی: 22222222222
تخصص: غدد - تیروئید
تلفن: 3333333
وبسایت: ----
نوبت گیری: ----
آدرس: یییییییییییی ییییییییییییییییی
نام: دکتر غفارزاده
شماره نظام پزشکی: ---
تخصص: ---
تلفن: ---
نوبت گیری: آنلاین
آدرس: تبریز -خیابان گلگشت ساختمان بهاران
نام: فربود ستاری
شماره نظام پزشکی: 2021
تخصص: دندانپزشکی - ارتو دنسی
تلفن: 3333333
نوبت گیری: آنلاین
آدرس: خیابان یکم کوچه دوم